טופס והנחיות להגשת הצעת מחקר-תואר שני (בשלב ראשון יש להגיש עותק אחד בלבד של ההצעה)