השילוש הלא קדוש: מטריצת השליטה והתגבשותן של זהויות מצטלבות של נשים חרדיות בעולם העבודה, פרופ' מיכל פרנקל