Fertility and Jewish Law: Feminist Perspectives on Orthodox Responsa Literature

מחבר: 
תקציר: 

ספר זה הינו ניסיון ראשון מסוגו להציג מחקר הלכתי מקיף ומעמיק בנושאים הקשורים לפריון וטכנולוגיות הפריה מודרניות מפרספקטיבה פמיניסטית. בלקחו כנקודת מוצא את הטענה לפיה ההלכה משקפת נקודות מבט גבריות והטיות מגדריות על בסיס זה, הוא בוחן השפעת תפיסות מגדריות על עיצובם של פסקי הלכה בני זמנינו בשאלות הנוגעות לאמצעי מניעה ותכנון המשפחה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות. מסקנתו העיקרית של הספר היא כי "מין ללא פריון" (הפלות ומניעת הריון) נתפס כשלילי וכפרי השפעה של מודרניזם קלוקל ולפיכך המגמה השלטת בפסיקה נוטה להחמיר. לעומת זאת בכל הקשור ל"פריון ללא מין" (הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) המגמה השלטת מקילה מאוד. ההסבר המוצע לתופעה מעניינת זו גורס כי אידיאולוגיה של פריון היא המכתיבה את ההכרעות הפרשניות וכי לא ניתן להבין אידיאולוגיה זו  במנותק מן התפיסה המגדרית המבנה את ייעודן המרכזי של נשים בתכליתן הפריונית ובכך מקבעת את מקומן בספירה הביתית ומנציחה את הסדר החברתי הפטריארכאלי הקיים.