נהלי הגשת עבודות

סטודנטיות וסטודנטים יקרות ויקרים,

עם תחילת שנת הלימודים, להלן פירוט הנהלים הקשורים במטלות הקורסים.

מזכירות לכן שאנחנו פה וניתן תמיד לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה להבהרה.

בקשות להארכה או ערעור ופניות אחרות לוועדת ההוראה של התוכנית נא לשלוח למייל:  tcgende@biu.ac.il

          

א. הגשת עבודות ובקשות הארכה

תאריכי הגשת העבודות הינם תאריכים אחידים לכל העבודות (למעט עבודות סמינריוניות או מקרים חריגים בהם נקבע לוח זמנים חלופי על-ידי מרצת הקורס). התאריכים הנקובים להלן הינם תאריכי הגשה אחרונים. ניתן ואפילו רצוי להגיש עבודות עוד לפני תאריך זה.

 • תאריך אחרון להגשת עבודות בקורסים של סמסטר א' -- יום ראשון 5/5/2024
 • תאריך אחרון להגשת עבודות בקורסים של סמסטר ב' – יום רביעי 25/9/2024
 • תאריך אחרון להגשת עבודות סמינריוניות -- יום שישי 25/10/2024

 

הארכה במועד הגשת העבודה:

בסמכות מרצת הקורס לאשר הארכה של עד שבוע ימים מהתאריך האחרון שנקבע.
במידה ונדרשת הארכה ארוכה יותר, יש להגיש פניה מסודרת, מנומקת ובמידת הצורך מגובה במסמכים או אישורים רלוונטיים לוועדת ההוראה של התוכנית על גבי טופס פניה ייעודי (מצורף כאן וכן נמצא באתר התוכנית).

וועדת ההוראה מתכנסת בסמוך למועד ההגשה האחרון, על מנת לדון בבקשות הארכה באופן מרוכז, ועל כן יש לוודא שהבקשה מוגשת עד לתאריך האחרון להגשת בקשות לקראת דיוני הוועדה:

 • תאריך אחרון להגשת בקשת הארכה עבור עבודות בקורסים של סמסטר א': יום שלישי 30/4/2024
 • תאריך אחרון להגשת בקשות הארכה עבור קורסים שנתיים או של סמסטר ב': יום ראשון 15/9/2024
 • תאריך אחרון להגשת בקשות ארכה עבור עבודות סמינריוניות בקורס שנתי: יום חמישי 10/10/2024

*** שימו לב, ההחלטות המתקבלות על-ידי וועדת ההוראה הינן סופיות. אי עמידה בלוח הזמנים שאושר על-ידי וועדת ההוראה, או הגשת עבודה באיחור ללא פניה מקדימה לאישור וועדת ההוראה תגרור הורדת ציון. תשמר לוועדה הזכות לפסול את ההגשה הלא מאושרת.

***שימו לב, העילות המעוגנות בתקנות האוניברסיטה למתן ארכות הן: שירות מילואים, מחלה/אשפוז, חופשת לידה. הוועדה עושה מאמץ לתת מענה לקשיים אישיים נוספים אך לא תקבל בקשות להארכה הנוגעות לענייני יום-יום שניתן לחזותם מראש כגון: חופשה, מעבר דירה וכדומה. אתן מתבקשות לתכנן את הזמן העומד לרשותכן בתשומת לב ובקפידה.

 

מספר דגשים לעניין הגשת בקשת הארכה לוועדת ההוראה:

 • כל בקשה חייבת להיות מוגשת על-גבי טופס הפניה הייעודי
 • הבקשות צריכות להיות ענייניות ומנומקות ובמידת הצורך מגובות במסמכים רלוונטיים
 • בכל בקשה יש לציין מהו תאריך ההגשה הרצוי / מבוקש על-ידי הסטודנטית
 • לא יאושרו בקשות סדרתיות
 • לא יאושרו הארכות או דחיות בדיעבד או כאלה שהוגשו לאחר מועד התכנסות הוועדה
 • כל הבקשות צריכות להיות מוגשות למייל של ועדת ההוראה tcgende@biu.ac.il  (ולא למרצה או למייל של מזכירות התוכנית)

 

            ב. ערעורים

על פי נהלי האוניברסיטה לא ניתן בשום פנים ואופן לתקן עבודות לשם שיפור ציון, אך מותר בהחלט לערער על הציון או על אופן בדיקת העבודה על-ידי המרצה.
בקשות לערעור על ציון מוגשות אף הן לוועדת ההוראה של התוכנית על גבי טופס הפניה. הערעור יועבר על ידי וועדת ההוראה לבירור עם מרצה הקורס ותשובה תועבר לסטודנטית על ידי מזכירות התוכנית.
ערעור יכול להיות מוגש לוועדת ההוראה עד שבוע מיום החזרת העבודות על ידי המרצה.
על הערעורים להיות ענייניים ומנומקים וכאלה המתייחסים למהות ולתוכן ולא רק לציון הסופי.

            ג. העתקות

לאור מקרים של העתקות ושל אי עמידה בכללי הציטוט, ועל מנת להימנע ככל שניתן מאי נעימויות ומהצורך לנקוט בסנקציות, אנו מבקשות להבהיר ולחדד שוב את חשיבות הנושא. כללי ההפניה והציטוט הועברו לכן גם במסגרת קורס "אוריינות אקדמית" וגם במסגרת הקורסים השונים אותן אתן לומדות.  בנוסף, מצורף כאן מסמך אשר נוסח על-ידי ד"ר אורי שוורץ מהמחלקה לסוציולוגיה, המבהיר באופן ברור את כללי ההתנהלות בכתיבת עבודות אקדמיות.

למען הסר ספק, העבודה צריכה להיות פרי עבודת/ה המקורית של הכותב/ת. כל ציטוט חייב בהפניה אל המקור. כל רעיון שאיננו של התלמידה חייב בהפניה. אי עמידה בכללים אלו היא עבירה על כללי האוניברסיטה ועל חוקי הקניין הרוחני.

חשוב לדעת שמופעל במודל מרכיב של זיהוי העתקות, עבודה שתזוהה כמועתקת תופנה לטיפול וועדת ההוראה ולראש התוכנית.

מאחלות לכולכן הצלחה רבה בכתיבת העבודות!